Forudsætninger for Legatets ydelser

i henhold til fundatsens bestemmelser

Såfremt legatet bevilges, skal følgende iagttages:

  1. Hvert halve år (senest 30. juni og 31. januar) skal du indsende en kortfattet dækkende indberetning for det forløbne semester om dit studiums udvikling, samt personlige og økonomiske forhold – indtægter og udgifter i det forløbne halve år og budget for det næste halve år.
  2. Sammen med indberetningerne skal vedlægges en kopi af de under støtteperioden opnåede resultater ved deleksaminer samt afsluttende eksamensbevis.
  3. M.h.t. evt. bevilget anden legatstøtte eller SU-støtte må administrationen informeres skriftligt herom med de relevante oplysninger. SU-støtte (ikke lån) accepteres sideløbende med legatstøtten. Lån fra SU, der allerede er bevilliget og udbetalt før indsendelse af ansøgning, accepteres i et begrænset omfang.
  4. Ekstraindtægt bør begrænses til ferierne af hensyn til studiets fremme.
  5. Legatstøtte (p.t. 7.500,-/md – i alt 90.000,-/år) udbetales fra semesterstart. Legatet ydes, så længe studiet finder sted og under forudsætning af, at de halvårlige indberetninger fremsendes.
  6. Legatstøtte ophører efter endt eksamen eller evt. tidligere efter bestyrelsens skøn. Bestyrelsen skal i særskilt brev/mail orienteres, når studiet er afsluttet.

Ansøgning sendes til Legatkontoret. Ansøgningsfrist hhv. 31. januar og 30. september